TR / EN

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

FARMASI GİRİŞİMCİSİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

AMAÇ

Bu Kitapçığın amacı 2010 yılında %100 Türk Sermayeli olarak kurulmuş bir doğrudan satış şirketi olan, Ömerli Merkez Mahallesi, Uran Caddesi No: 32 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim, resmi internet sitesi adresi  www.farmasi.com.tr olan Farmasi Enternasyonal Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “Farmasi” olarak anılacaktır) ile “Girişimci” (Tanımı üçüncü maddede verilecektir) arasında kurulacak olan çalışma ilişkisinin esaslarını, kapsamını, girişimciliğin sona ermesini ve sona ermesinden sonra girişimcinin devam eden yükümlülüklerini düzenlemektir.   

I.                KAPSAM

Bu kitapçık tüm Farmasi Girişimcilerini kapsar. Farmasi şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişiler unvan ve seviyeleri ne olursa olsun (direktör ve daha üst seviyedeki Girişimciler dahil), bu kitapçık anlamında Farmasi Girişimcisidir.

II.              TANIMLAR

1.Girişimci: Farmasi ürünlerinin doğrudan satışını kendi nam ve hesabına, kendi belirlediği çalışma saatleri dahilinde, belirli bir kazanç planı dahilinde ticari gelir elde etmek üzere  doğrudan satış ağına üye olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Farmasi Girişimcisi olmak için ancak mevcut kayıtlı bir başka Girişimcinin sponsorluğunda olmak gerekmektedir. Girişimci, bu kitapçıkta belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde unvan kazanabilmektedir.

2.Farmasi: Bu Kitapçık kapsamında aksi belirtilmediği sürece Farmasi Türkiye’ yi ifade etmektedir.

3.Sponsorluk ve Sponsor İlişkisi: Sponsor” bir kişiyi Farmasi üyelik sistemine dahil eden ya da girişimcinin bağlı olduğu kişi anlamına gelmektedir. Girişimci, üstte onun sponsoru ve daha üstte üst seviye Girişimciler/sponsorlar ve en üstte Farmasi olacak şekilde dikey düzlemde kurulmuş olan bağı ifade etmektedir.

4.Grup: Girişimcinin tüm alt ekibini ifade eder. Bu gruba %21’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri de dahildir.

5.Kişisel Grup: Girişimcinin doğrudan veya dolaylı olarak sponsorluğunu yaptığı gruptur. Bu gruba %21’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri dahil değildir.

6.Kazanç Planı: Doğrudan satış ilkelerine uygun olarak Farmasi tarafından belirlenmiş olan ve Farmasi internet sitesinde yayınlanan, Farmasi girişimcilerinin belirli seviyelere ulaştıklarında hak edecekleri kariyer, hediye ve TL tutar bilgisi bulunan dokümanı ifade eder.

Girişimci primleri, kazanç planı doğrultusunda ve Girişimcinin seviyesine göre Farmasi tarafından belirlenip hesaplanır.  

Girişimcilerin seviye kazanma ve bu seviyede kalma şartları pazarlama planında yer alan kurallar çerçevesinde Farmasi tarafından belirlenir. Farmasi, bu kurallarda dilediği zaman değişiklik yapabilir.

7.Etik Kurul: Kitapçığın tümünde değişiklik yapma yetkisini haiz, aynı zamanda kitapçıkla ilgili ödül ve ceza sistemini belirleyen ve uygulayan ve Farmasi iç düzenlemelerinde yer alan kurallara göre teşekkül eden yöneticilerden oluşan ve kendine ait Etik Kurul Yönergesi esasları çerçevesinde teşekkül etmiş Kurulu ifade eder.

8. Kişisel Ana Sayfa / Kişisel Web Sayfası: Tamamen Girişimcinin kendisi tarafından tasarlanan ancak yayına başlamadan önce Farmasi’den yazılı onay alınması zorunlu olan web sitesidir.

9.Farmasi Yazılı Materyalleri: Kazanç Planı, Girişimci El Kitabı, Farmasi Gazete, Ürün katalogları, fatura, broşürler, dergiler ve diğer Farmasi yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder.

10. Farmasi Markaları: Farmasi, Farmasi logosu, Farmasi tarafından üretilen, pazarlanan, satılan veya dağıtılan tescilli ya da tescilsiz ürünlerin veya ürün gruplarının adları;

 

III.            GİRİŞİMCİ OLMAYA HAK KAZANMAK

1. Farmasi; tüm Girişimci başvurularını değerlendirmeye, üyelik başvurusunda bulunan gerçek/tüzel kişilerden imza beyanı, imza sirküleri, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, faaliyet belgesi, kuruluş gazetesi, ticaret sicili gazetesi  vb. gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ek belge talep etmeye, girişimci başvurularını onaylamaya ve reddetmeye, hiçbir koşula ve istisnaya bağlı  olmaksızın tek yetkilidir.

 

2.Girişimci olmak isteyen gerçek kişi 18 yaşını ikmal etmiş olmalıdır.

3. Sermaye şirketleri ile en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar da Girişimci olabilir. Bu durumda sermaye şirketinin yetkilisi, yetkisinin sınırlarını yazılı olarak Farmasi’ ye bildirmek zorundadır. Ortaklıkta ise ortaklar, ortaklığın Farmasi’ ye olan borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

4. Girişimci olmak isteyen aday, halihazırda Farmasi Girişimcisi olan bir sponsora kaydedilmelidir. Girişimci adayının bir sponsor tercihi var ise, kayıt başvurusu sırasında istediği sponsorun kodunu sisteme girmelidir. Aksi halde Farmasi Girişimci adayına bir sponsor tahsis edecektir. Bir Girişimcinin yeni kayıt olması ve henüz Sisteme bir Sipariş girmemesi şartıyla, kayıt işlemi sırasında hatalı sponsor tercih etmesi durumunda, girişimci kişisel bilgiler bölümünün alt kısmında bulunan sponsor değişikliği işlemini sadece kayıt olduğu tarihten itibaren 6 saat içerisinde kendisi gerçekleştirebilir. Sponsor kodu alanına çalışmak istediği sponsorun girişimci kodunu yazıp onayladığı takdirde değişiklik işlemi sağlanmış olacaktır. Sistemde siparişi bulunan bir Girişimcinin sponsor değişiklik işlemi Sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

 

5.Hali hazırda Farmasi Girişimcisi olan bir kişi, bir Girişimci adayına sponsor olarak, adayı sisteme kaydedebilir. Ancak böyle bir durumda, Girişimci adayının Girişimci olmaya hak kazanma şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmakla sorumludur. Sponsor tarafından kaydedilen Girişimcinin, bu şartları taşımadığı tespit edilirse Farmasi derhal girişimciliği iptal etme hakkını haizdir. Sponsor, kaydettiği Girişimcinin garantörü olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

6.Halihazırda zaten Farmasi Girişimcisi olan bir kişi tekrar kayıt olamaz. Buna rağmen tekrar kayıt olması durumunda, alt ekibini kaybeder ve bu alt ekipteki Girişimciler, mükerrer kayıt yaptıran Girişimci’ nin sponsoruna kaydırılır.

 

7.Girişimci adayının, eşi ile 1. ve 2. Derece kan ve sıhri hısımlarının (adayın ve/veya eşinin anne ve babası, adayın çocukları ve/veya torunları, kendisinin ve/veya eşinin kardeşleri, kendisinin ve/veya eşinin büyükanne ve büyükbabası) halihazırda Farmasi Girişimcisi olması halinde, aday ancak bu kişilerin grubu altında kayıt yaptırabilir. Bir Girişimcinin eşi ile yukarıda sayılan 1.ve 2.derece kan ve sıhri hısımlarının farklı grupların / sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. İstisnai durumlarda Etik Kurul’ un yazılı onayı alınmalıdır.

 

8.Farmasi ile Girişimci arasında İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi bulunmamakta olup, Girişimciye verilen belgelerin hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz. Taraflar arasındaki ilişki konsiye satım ilişkisidir.    

 

9.Farmasi’de İş Kanunu hükümlerine göre Farmasi Çalışanı (sigortalısı) olarak görev yaparken herhangi bir sebeple işten ayrılan bir  gerçek kişinin bizzat kendisinin veya ortağı bulunduğu bir tüzel kişilik vasıtasıyla Girişimci olması için, sigortalı işten çıkış tarihinden itibaren minimum 3(üç) ay geçmesi gerekmektedir. Bu durumda olan bir Girişimci, Farmasi’nin yazılı onayıyla Farmasi şirketine direkt bağlı Girişimci (Farmasi Root) olacaktır. Bu madde, 01.05.2018 tarihinden önceki bir tarihte işten ayrılan personeli kapsamaz.

 

10.Lider, müdür ya da direktör seviyesindeki bir Girişimcinin vefat etmesi halinde, kanuni mirasçılar, vefat tarihinden itibaren altmış(60) gün içinde Farmasi’ye yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla Girişimci olurlar. Miras yoluyla Girişimci olanlar da çalışmaya devam edeceklerini beyan ettikleri ya da fiili olarak faaliyetlerine devam ettiği takdirde bu Kitapçığın tüm hükümleri ile bağlıdır ve bu Kitapçıkta yer alan hükümlere uyacaklarını ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederler. Miras yoluyla Girişimci olan kişinin halihazırda bireysel olarak zaten aynı grupta girişimci olması halinde, bu durum Etik Kurul tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

 

11. Girişimcilere ait site/sponsor link aracılığı ile üye kaydı yaptıran yeni girişimcinin üyelik başvurusu ön incelemeye tabi tutulacaktır. Bu inceleme sonucunda yeni girişimciden üyelik kaydı ile ilgili belge sunması talep edilebilir. Girişimci’ın istenen belgeleri sunması durumunda, üyelik başvurusu değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

 

 

IV.            GİRİŞİMCİLİĞİN DEVAMI SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Girişimci, Farmasi’ ye üye olmasıyla eş zamanlı olarak bu Kitapçıkta belirlenmiş olan kuralların tamamına ve Farmasi tarafından yayınlanacak (prosedür, yönetmelik,talimatlar..vs  ad altındaki) kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2. Girişimci, Farmasi’ ye üye olmasıyla eş zamanlı olarak, bu Kitapçığın “Gizlilik Hükümleri, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması” Bölümünde yer alan kurallara, hiçbir istisnası olmadan uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. Farmasi, Kitapçığın herhangi bir maddesini tek taraflı olarak ve dilediği zaman değiştirebilir, uygulamadan kaldırabilir veya yeni düzenlemeler ekleyebilir. Kitapçıkta yapılacak değişiklikler Farmasi’ nin resmi internet sitesinde yayınlanacak veya Girişimciye e-posta ile gönderilecek olup, değişiklikler ilanı tarihinde yürürlüğe girmiş sayılır. Girişimci, bu değişiklikleri kendisi takip etmekle ve her siparişinde kabul etmekle yükümlüdür. Girişimci, bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa, Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshedebilir.

 

4.Bu kitapçığın “Girişimci Olmaya Hak Kazanmak” başlıklı III. Bölümünün 6. Maddesi  kapsamında olan kişilerin, farklı gruplara / sponsorlara kaydolmalarına rağmen, tespit edilemeyip, hediye, prim ya da ödül almaları halinde, kayıt tarihi itibariyle daha eski olan Girişimci bu hediye, prim ya da ödüle hak kazanır. Diğeri / diğerleri ya söz konusu bu menfaatleri iade eder ya da bedellerini Farmasi’ ye öder.

 

5.Girişimci, doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle, kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri her türlü ödemeyi yapmakla, ilgili mevzuatta ön görülen esnaf sınırını aşması halinde tarafınca üstlenmesi gereken tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Girişimcinin yukarıda sayılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle Farmasi’ nin herhangi bir ad altında ceza ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı Girişimciye rücu etme hakkı mevcuttur.

 

6.Sermaye şirketi olarak kayıtlı bulunan bir Girişimci tatil ve / veya seyahat ödülüne hak kazanırsa, söz konusu ödülden hangi gerçek kişinin yararlanacağını Farmasi’ ye yazılı olarak bildirecektir.

 

7.Bu Kitapçıkta belirlenmiş olan kurallarının bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespit ya da ihbar edilmesi halinde Farmasi Etik kurulu, durumun araştırılması için bir Girişimcinin üyeliğini en fazla 6 aya kadar dondurma hakkını haizdir.

 

8.Herhangi bir nedenle Farmasi tarafından sayfasına girişi engellenmiş olan bir Girişimci, sponsoru olduğu ekibin üyeliğinin pasif olduğu dönem boyunca hak edeceği pasif alt ekip primini alıp alamayacağına Etik Kurulu karar verir. Girişimcinin Etik Kurulu tarafından alınan ve uygulanan bu karara itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. 

 

9.Girişimcilerin, toplu olarak üyelikten ayrılıp 6 ay beklemeleri halinde bile, sponsor değişikliği yapılamaz.

 

10.Girişimci, Farmasi’ye yazılı olarak bildirmek ve belirlenen şartları karşılamak koşuluyla “Eğitim ve Kayıt Ofisi ” açabilir.

 

11.Ortaklık şeklinde Girişimci olan bir karı – kocanın boşanmaya karar vermesi halinde;

·Taraflar kendi aralarında kimin girişimci olmaya devam edeceğine karar verebilir. Bu durumda diğeri Farmasi’ye ortaklık kapsamındaki tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğini yazılı olarak iletecektir.

·Boşanma davası devam ettiği sürece hak edilecek prim, ödül, hediye, bonus gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (taraflar ortaklaşa aksine karar vermediği sürece) tüm menfaatler kayıt tarihine göre eski olan Girişimciye ve aynı tarihte kaydedilmişse eşit olarak ödenir. Diğer eş, bu menfaatlerin eşine ödenmesinden dolayı Farmasi’ yi sorumlu tutmayacağını, hiçbir şekilde herhangi bir ad ve  nam altında Farmasi’den herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

·Boşanma davası kesinleştikten sonra, tarafların kimin Girişimci olarak devam edeceğine dair bir tasarrufları ve kararları olmadığı takdirde, kayıt tarihine göre eski olan kişi Girişimci olmaya devam eder.

12. Girişimci üyeliğini yalnızca Etik Kurul’ un yazılı onayı ile ve yalnızca 1. Derece kan hısımları (Annesi, babası ve çocukları) ve eşi ile sınırlı olmak üzere devredebilir. Üyeliğini bu şekilde devreden bir Girişimci, devir tarihinden itibaren altı(6) ay geçmeden yeniden Girişimci olamaz. Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu yasak hareketler bölümünde belirtilen cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır. Başka bir Girişimciden haklarını devir alan bir Girişimci, devir tarihten itibaren altı(6) ay geçmeden haklarını devredemez.

 

13. Farmasi, ürünlerin tanıtımında açıklanan ve belirtilen kullanım alanlarının dışında münferit uygulamalardan doğan ve/veya son tüketicinin saklama koşullarının uygunsuzluğu ve/veya ürünlerin hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Ürünlerin doğru kullanımı son tüketicinin sorumluluğundadır. Girişimcinin elinde bulunan ürünlerin bozulması ya da zayi olmasından Farmasi sorumlu değildir.

 

14.Her seviyede bulunan Farmasi girişimcileri, Farmasi şirketini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her konuda öncelikle Farmasi şirketini bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

15.Farmasi, enflasyon, yasa ve mevzuattan kaynaklanan tüm artışları fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu gibi, önceden bildirmeden kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirebilir ve / veya yenileyebilir.

 

16. Farmasi, girişimcilerinin motivasyonlarını her daim gözetir. Farmasi, işin yürütümünü tehlikeye sokan, girişimcilerin motivasyonunu düşüren her türlü gelişmeye karşılık gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.

 

17.Kitapçık hükümlerinden herhangi birinin ihlal edilmesi halinde, Farmasi, Girişimcinin sayfasını geçici olarak kapatma hakkına sahiptir. Farmasi, sayfası geçici olarak kapatılan Girişimciden konuya ilişkin açıklama isteyebilir. Farmasi, Kitapçık maddesinin ihlali ile ilgili yapacağı inceleme neticesinde Etik Kurulu kararıyla Girişimci'nin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına karar verebileceği gibi, ihlalin ağırlığına göre daha kısa sürelerle sayfa kapatma cezası da verebilir. Farmasi, sayfa kapatma cezası ile birlikte ihlali yapan Girişimci'nin primlerinin altı(6) aya kadar ödenmemesine de karar verebilir.

 

V.               GİRİŞİMCİNİN SORUMLULUKLARI

1.Aşağıdaki maddeler seviyesi ne olursa olsun tüm Girişimcileri kapsamaktadır:

a.Girişimci, “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuduğunu, bu girişimci çalışma kitapçığında belirlenmiş olan doğrudan satış kapsamında Farmasi ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

b.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 30.00-TL’nin üzerindeki alışverişler için Girişimcilerin, müşterilerilerine Müşteri Sözleşmesi doldurması yasal bir zorunluluktur. Girişimci bu zorunluluğu yerine getirmeyi peşinen kabul eder.

c. Girişimci, Farmasi web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstlenmeyi, sorumluluğunu en yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik ve içtenlikle yerine getirmeyi peşinen kabul eder.

d. Farmasi gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon veya bilgilendirme amaçlı olarak girişimcilerine SMS, e-mail ve telefon gibi kanallardan ticari elektronik iletiler gönderme yetkisine sahiptir. Girişimciler, bu konuda Farmasi’ye gerekli onay ve izni verdiklerini peşinen kabul ve beyan ederler. Girişimci, Farmasi tarafından aranıldığında yanıt vermek ve dönüş yapmak ya da yazılı gönderilen mail, sms vb. İletilere en kısa sürede geri dönüş yapmayı peşinen kabul eder.

e. Katalog almak durumunda olan her Girişimci, bu materyalleri ilgili ekipleri ile paylaşmayı peşinen kabul eder.

f. Girişimci, Farmasi ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve Farmasi’yi bu amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g.Girişimci, Farmasi adını ve Farmasi ile olan ilişkilerini kullanarak Farmasi tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h.Girişimci, Farmasi ürün ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Girişimci, Farmasi ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak Farmasi web sitesi, Farmasi yayınları veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Farmasi’nin, ilgili müşteri ya da Girişimcinin uğrayacağı tüm zararların tazmininden Girişimci şahsen sorumludur.

i.Girişimci, Farmasi’nin işçisi, temsilcisi, acentesi ya da pazarlamacısı değildir. Girişimci, izinsiz Farmasi adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye yetkili değildir. Girişimci, kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır.

Girişimci, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında “Bağımsız” unvanını kullanmak zorundadır. (Bağımsız Girişimci, Bağımsız Girişimci-Direktör gibi) Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu yasak hareketler bölümünde belirtilen cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

j.Girişimci, hiçbir şekilde ve hiç kimseye karşı Farmasi adına yükümlülük altına giremez. Aksi taktirde, müşterinin, diğer Girişimcilerin ve Farmasi’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

k. Girişimci, Farmasi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirlere dair vergi, resim, harç, pul vs gibi fakat asla bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal zorunluluktan kendisi sorumludur. Bu nedenle, Girişimci’nin vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerine ilişkin Farmasi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

l.Girişimci, Girişimcilik faaliyeti nedeniyle hak kazanacağı menfaatleri veya uymakla yükümlü olduğu sorumluluklarını kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

m.